Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για επενδυτικά σχέδια με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

 • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 50% του επενδυτικού σχεδίου)

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 90% του επενδυτικού σχεδίου)

 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (συστήματα διασφάλισης ποιότητας, συσκευασία – ετικέτα προϊόντων, εμπορικό σήμα)

 • Τεχνολογική αναβάθμιση – ΤΠΕ

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Τεχνικές μελέτες

 • Συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις

 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

 • Λειτουργικές δαπάνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: από 10.000€ έως 330.000€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 60%

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 8/10/2020 έως 23/02/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.eydpelop.gr/2014-2020/