Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

Δυνητικά Δικαιούχοι:

 

Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και

 

Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

 

Να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 28/02/2022.

 

Να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας τον ΚΑΔ 69.20: Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

 

Επισημαίνεται ότι η εξέταση της ιδιότητας των Ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση στοιχεία που έχουν καταχωριστεί σε σχετικά Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι σε ισχύ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

 

Επιχορήγηση: Η δημόσια μέγιστη συνολική επιχορήγηση χρηματοδότηση κυμαίνεται από 1.500,00€ - 2.000,00€.

 

Έσοδα χρήσης του 2020 < 20.000,00€: Επιχορήγηση έως 2.000,00€.

 

Έσοδα χρήσης του 2020 > 20.000,00€: Επιχορήγηση έως 1.500,00€.

 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως 28/02/2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (π.χ. Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής)
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης (π.χ. αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος).

 

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

 

Περίοδος υποβολών: από 09/03/2022 έως 13/05/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/espa-2014-2020/content-component-4/epixorigisi-epixeiriseon-paroxis-logistikon-kai-forotexnikon-ypiresion