Παράταση δόθηκε στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ‘’Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών’’

Παράταση δόθηκε στην ολοκλήρωση των εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος ‘’Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών’’. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.