ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.
Νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ταμείο Εγγυοδοσίας με Επιδότηση Επιτοκίου στα Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίου Κίνησης και για πρώτη φορά χορήγηση Ανακυκλούμενης Πίστωσης.