«Β Κύκλος - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών»

 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας, ιδιαίτερα για τους  μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Δυνητικά Δικαιούχοι:

 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας.

 

Ωφελούμενοι – Άνεργοι:

 

  • Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας τους.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

 

Επιχορήγηση:

 

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

 

(α) για τους κοινούς ανέργους (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών) σε ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του μοναδιαίου κόστους (473,00€),

 

(β) για τους άνεργους 50 ετών και άνω στο 60% του μοναδιαίου κόστους (568,00€),

 

(γ) για τους μακροχρόνια ανέργους στο 65% του μοναδιαίου κόστους (615,00€)

 

(δ) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω στο 75% (710,00€) του μοναδιαίου κόστους.

 

Περίοδος υποβολής 2ου Κύκλου: από23/08/2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata