Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η δράση στοχεύει στην έξυπνη εξειδίκευση με γνώμονα τη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας το οποίο διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα «Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας – γνώσης βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς».

Δυνητικά Δικαιούχοι:

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
 • Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955 .
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους, ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως ορίζονται στο Παράρτημα II.
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 Επιχορήγηση: ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €. Η επιχορήγηση θα δοθεί σε 3 δόσεις (4.000€, 5.400€, 5.400€).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 • δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 • δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 • δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 • αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 • ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
 • μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης / έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 Περίοδος υποβολής: έως 15/11/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.pepkm.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-ris3-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82