ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ανοίξει το υπομέτρο 19.2«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) για συγκεκριμένες δημοτικές / κοινοτικές κοινότητες του Νομού Άρτας και του Νομού Πρέβεζας.
Οι υποδράσεις του προγράμματος που δύναται να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
•Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής, με ποσοστό ενίσχυσης 65% και δημόσια δαπάνη 150.000€.
•Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, με ποσοστό ενίσχυσης 50% και δημόσια δαπάνη 250.000€.
•Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, με ποσοστό ενίσχυσης 55% και δημόσια δαπάνη 1.000.000€.
Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως 15/11/2023.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στο εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας.