ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Έχει ανοίξει το υπομέτρο 19.2«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) για συγκεκριμένες δημοτικές / κοινοτικές κοινότητες του Νομού Άρτας και του Νομού Πρέβεζας.

Οι υποδράσεις του προγράμματος που δύναται να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

  • Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής, με ποσοστό ενίσχυσης 65% και δημόσια δαπάνη 150.000€.
  • Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, με ποσοστό ενίσχυσης 50% και δημόσια δαπάνη 250.000€.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, με ποσοστό ενίσχυσης 55% και δημόσια δαπάνη 1.000.000€.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως 15/11/2023.

Σας επισυνάπτουμε την περίληψη της πρόσκλησης όπως επίσης και τις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στο εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας.