ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων. Ακόμη ενισχύει την απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει παύσει τη λειτουργία της.

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ακόλουθη νομική μορφή:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μεγάλες επιχειρήσεις

500.000€

Μεσαίες επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Clusters

250.000€

Μικρές επιχειρήσεις

150.000€

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100.000€

ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π., ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, Α.Ε.Σ.

50.000€

 

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν πρέπει να περιέχει καμία κρατική ενίσχυση. Καλύπτεται με τους εξής τρόπους: ίδια κεφάλαια, εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.  

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση Κόστους Δημιουργούμενης Απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Κινδύνου Μέσω Ταμείων Συμμετοχών

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

1)    Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

2)    Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

3)    Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

4)    Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

5)    Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

1)    Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.

2)    Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

 

 • Μισθολογικό κόστος: Η ενίσχυση του μισθολογικού κόστους προϋποθέτει την υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. Υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για 5 έτη για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

 • Λοιπές κατηγορίες δαπανών

1)    Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ.

2)    Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται ως εξής:

α) Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης *.

β) Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

 *Επισυνάπτεται ο σχετικός Χ.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm