Τρίτη τροποποίηση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Τρίτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα’’, η οποία προβλέπει την αύξηση της Συνολικά Διαθέσιμης Δαπάνης από 5εκ € σε 8εκ.€.
Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόσκληση του προγράμματος, επιχειρήσεις των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται ή ακυρώνονται έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρόταση εντός των προθεσμιών της πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώhttp://peproe.gr/moc-dimosiotita/60-news/825-3-79