«Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 – Β΄Κύκλος»

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.  

Δυνητικά Δικαιούχοι:

-      Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.

-      Να δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των εξαιρούμενων ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης.

-      Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

-      Να παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών του έτους 2020 της τάξης του 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

-      Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Νόμου 4488/2017.

-      Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

-      Εφόσον δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή τη μεταποίηση γεωργικών προιόντων να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

 

Επιχορήγηση:  Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01.01.2021 έως και 31.03.2021 (3 μήνες), σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις.

* Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 30/9/2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια που δεν ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Περίοδος υποβολών: από 01/03/2021 έως 07/05/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=74&cs=