Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών

Η νέα Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης (προμήθεια πρώτων υλών) των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης, για την στήριξη της λειτουργίας τους υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

Δυνητικά Δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020 και δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους ΚΑΔ: 56.10, 56.21, 56.29.20, 56.30 και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Επιχορήγηση: Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη το έτος 2020, δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Επιλέξιμες Δαπάνες:  Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ήτοι 01-04-2021 έως 31-12-2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:  361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας / 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Περίοδος υποβολών: έως 30/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-440