Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστήριων, παιδότοπων

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Δυνητικά Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο),που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 και δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους ΚΑΔ: 93.13.10, 93.13.10.01, 93.13.10.02 , 93.11, 93.11.10, 93.11.10.01, 93.11.10.02, 93.11.10.03, 93.11.10.04, 93.29.10.05, 93.29.19.05.

Επιχορήγηση: Δίνεται κατ' αποκοπή ποσό που αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 (άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019). Έως 18.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν έχουν την υποχρέωση της διατήρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για 6 μήνες από την απόφαση ένταξης. 

Περίοδος υποβολών: έως 12/10/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/espa-2014-2020/content-component-4/2015-11-18-13-57-14